Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39467 statues in database

Title Status Change date
Zarządzenie nr 8/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Stanisław Wojciechowski" akt jednorazowy March 17, 2023, 11:28 a.m.
Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 marca 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego bez statusu March 17, 2023, 11:28 a.m.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązujący March 17, 2023, 11:28 a.m.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzeczach znalezionych obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe obowiązujący March 17, 2023, 11:27 a.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.