Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39935 statues in database

Title Status Change date
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu obowiązujący 2024-03-01
11:27
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym obowiązujący 2024-03-01
11:27
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu obowiązujący 2024-03-01
11:27
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji obowiązujący 2024-03-01
11:27
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie obowiązujący 2024-03-01
11:27
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego obowiązujący 2024-03-01
11:27
Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący 2024-02-29
11:25
Zarządzenie nr 5/2024 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO akt jednorazowy 2024-02-29
11:25
Uchwała nr 58/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. akt jednorazowy 2024-02-29
11:25
Uchwała nr 62/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązujący 2024-02-29
11:25

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.