Polityka Prywatności unkot

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu Świadczenia Usług dostępnego pod adresem https://unkot.pl/regulamin/

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Serwisu dostępnego pod adresem https://unkot.pl/

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 bkwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpoznawanie o ochronie danych ososbowych) (dalej RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Walat.

Dane kontaktowe

Dariusz Walat, ul Rejtana 20A, 35-115 Rzeszów Adres e-mail: kontakt@unkot.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO.

Administrator stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Podanie adresu e-mail przy wyrażaniu zgody na otrzymywanie Newslettera konieczne dla otrzymywania wiadomości e-mail Newslettera.

Podanie adresu e-mail podczas Rejestracji konieczne dla otrzymywania opisanych w Regulaminie powiadomień o zmianach prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane będą w następujących celach:

Okres przechowywania danych

Dane Usługobiorców przechowywane będą przez następujący okres:

Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Usługobiorców:

Pliki cookie

Serwis używa cookies. Ich używanie powoduje zapisywanie małych ilości danych w urządzeniu Usługobiorcy używanym do korzystania z Serwisu, jeśli pozwala na to przeglądarka internetowa.

Pliki cookie wykorzystywane są do:

Przeglądarki umożliwiają decydowanie przez ich użytkownika w jaki sposób traktowane są przez nie cookies i podobne mechanizmy. Dokumentacja przeglądarki opisuje jak blokować zapisywanie cookies, sprawdzać ich zawartość i usuwać je.

Udostępnianie danych

Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy zawartej z Usługobiorcą oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Administrator udostępnia dane osobowe Usługobiorców w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

Uprawnienia Usługobiorców

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstwą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawie uzasadnionego interesu Administratora, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest zgoda, Usługobiorca ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Usługobiorcy są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie jego zgody, Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Usługobiorca może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-31