Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

37463 statues in database

Title Status Change date
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych bez statusu Sept. 26, 2022, 10:38 a.m.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. obowiązujący Sept. 26, 2022, 10:38 a.m.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr 110.36.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej akt indywidualny Sept. 26, 2022, 10:38 a.m.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości obowiązujący Sept. 26, 2022, 10:37 a.m.
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru obowiązujący Sept. 26, 2022, 10:37 a.m.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania obowiązujący Sept. 26, 2022, 10:37 a.m.
Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw bez statusu Sept. 26, 2022, 10:37 a.m.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych obowiązujący Sept. 23, 2022, 10:51 a.m.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków akt jednorazowy Sept. 23, 2022, 10:51 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna obowiązujący Sept. 23, 2022, 10:51 a.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.