Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://unkot.pl

Definicje

Postanowienia ogólne

Serwis udostępniający Usługę dostępny pod adresem https://unkot.pl prowadzony jest przez Dariusza Walat, ul. Rejtana 20A, 35-115 Rzeszów, adres e-mail kontakt@unkot.pl.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.

Regulamin napisany jest w języku polskim.

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dostęp do Regulaminu Usługobiorca może uzyskać w dowolnym czasie pod adresem http://unkot.pl/regulamin/, Usługobiorca może również zapisać regulamin na swoim urządzeniu.

Usługa opisana w Regulaminie oferowana jest przez ograniczony czas. Usługodawca poinformuje z wyprzedzeniem o planowanej zmianie.

Usługa oferowana jest ograniczonej liczbie Usługobiorców. Wyrażenie chęci Rejestracji traktowane jest jako oferta Usługobiorcy skorzystania z Usługi skierowana do Usługodawcy. Usługodawca nie jest zobowiązany do przyjęcia takiej oferty.

Usługodawca zapewnia dostępność Usługi w miarę możliwości technicznych, planowane przerwy w dostępności będą wcześniej ogłaszane w Serwisie.

Usługodawca dokłada starań aby Usługa dostarczała Usługobiorcy rzetelne informacje. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność dostarczanych informacji. Informacje w Serwisie pochodzą z zewnętrznych źródeł. Usługodawca nie ma wpływu na to kiedy i jakie informacje udostępniane są w tych źródłach.

Szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy użyciu sieci telekomunikacyjnej do przesyłania danych jest możliwość ingerowania osób trzecich w przesyłane dane.

Zabronione jest korzystanie z usługi w sposób zakłócający jej działanie.

Usługobiorcy będącemu w rozumieniu obowiązującego prawa przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Usługi.

Konto Usługobiorcy w Serwisie

Konto tworzone jest po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Usługobiorca podaje adres e-mail. Po zweryfikowaniu konta adresu e-mail Rejestracja jest zakończona. Adres e-mail Usługobiorcy używany jest jako nazwa użytkownika.

Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Newsletter przez zaznaczenie zgody na otrzymywanie Newsletter podczas Rejestracji lub w panelu Usługobiorcy.

Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter przez usunięcie zaznaczenia zgody na jego otrzymanie w panelu Usługobiorcy lub użycie odpowiedniego łącza w otrzymanej wiadomości e-mail Newsletter.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługa nie udostępnia treści aktów prawnych.

Usługa ułatwia dostęp do opublikowanych treści aktów prawnych przez opatrzenie wyników wyszukiwań łączami do ich treści w miejscu publikacji (ISAP).

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne

niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca - do korzystania z Usługi przez Usługobiorcę konieczne są:

Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Tryb postępowania reklamacyjnego

Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę pisemnie lub drogą e-mail na adres Usługodawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując niezwłocznie Usługobiorcę o jej wynikach.

Usługobiorca może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

Usługobiorca w celu odstąpienia od umowy składa Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub wysłane w wiadomości e-mail na adres kontakt@unkot.pl

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://unkot.pl/polityka-prywatosci/.

Informacja handlowa

Całość informacji dostępnych w Serwisie i przesyłanych w Newsletter jest informacją handlową Dariusza Walata, adres e-mail kontakt@unkot.pl. Działalność promocyjna prowadzona w Serwisie, obniżki cen, nieodpłatne świadczenia, warunki korzystania, ostrzeżenia i zastrzeżenia opisane są w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia końcowe

Regulamin udostępniony jest pod adresem https://unkot.pl/regulamin/ i dostępny Usługobiorcom przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Regulamin może być utrwalony przez zapisanie na urządzeniu Usługobiorcy, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.

Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę po uprzednim powiadomieniu Usługobiorców przez opublikowanie jego jednolitej treści w Serwisie. Regulamin w zmienionym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego opublikowania w Serwisie.

Usługodawca udziela Usługobiorcom licencji na korzystanie z Serwisu. Licencja jest niewyłączna, niezbywalna i nieprzenoszalna. Licencja udzielona jest na czas korzystania z Serwisu. Udzielona licencja uprawnia Usługobiorca wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu w celu wyświetlania go w przeglądarce, w tym również zapisywania plików tymczasowych na czas korzystania z Serwisu.

Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji polskich sądów.

Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-31