Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

38988 statues in database

Title Status Change date
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązujący Jan. 27, 2023, 11:58 a.m.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego obowiązujący Jan. 27, 2023, 11:50 a.m.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązujący Jan. 27, 2023, 11:46 a.m.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw obowiązujący Jan. 27, 2023, 11:33 a.m.
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej obowiązujący Jan. 27, 2023, 11:18 a.m.
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych obowiązujący Jan. 27, 2023, 10:53 a.m.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne obowiązujący Jan. 27, 2023, 10:48 a.m.
Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. bez statusu Jan. 27, 2023, 10:39 a.m.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. bez statusu Jan. 27, 2023, 10:36 a.m.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr rej. 536/2022 o nadaniu orderów akt indywidualny Jan. 27, 2023, 10:28 a.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.