Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39467 statues in database

Title Status Change date
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły akt jednorazowy March 20, 2023, 12:09 p.m.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich bez statusu March 20, 2023, 11:50 a.m.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obowiązujący March 20, 2023, 11:46 a.m.
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa obowiązujący March 20, 2023, 11:46 a.m.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych obowiązujący March 20, 2023, 11:46 a.m.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michałów w województwie świętokrzyskim akt jednorazowy March 20, 2023, 11:46 a.m.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej obowiązujący March 20, 2023, 11:46 a.m.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania obowiązujący March 20, 2023, 11:46 a.m.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący March 20, 2023, 11:46 a.m.
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw obowiązujący March 17, 2023, 11:57 a.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.