Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

39935 statues in database

Title Status Change date
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli obowiązujący 2014-12-31
12:26
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka obowiązujący 2014-12-31
12:26
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka obowiązujący 2014-12-31
12:26
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem obowiązujący 2014-12-31
12:26
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości obowiązujący 2014-12-31
12:26
Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych obowiązujący 2014-12-31
12:26
Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego akt objęty tekstem jednolitym 2014-12-31
12:26
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa uchylony 2014-12-31
12:26
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka obowiązujący 2014-12-31
12:26
Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisana w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r. obowiązujący 2014-12-31
12:26

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.