Statue details

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wysokości kwoty uprawdopodobnionych skutków finansowych kontroli realizacji umowy na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, od której Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadza kontrolę bez obowiązku poinformowania podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych o rozpoczęciu tych czynności

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.