Statue details

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.