Statue details

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.