Creating an account and signing is necessary to use full funcionality of this service.

38281 statues in database

Title Status Change date
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Zarządzenie Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej uchylony Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Porozumienie techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem obowiązujący Dec. 31, 2014, 12:26 p.m.

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.