Statue details

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.