Statue details

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.