Statue details

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Statues source: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) Kacelarii Sejmu RP.